Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. 2018.121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

  1. Lokal użytkowy położony w Twardogórze przy ul. Ratuszowej 30 o pow. 42,00 m2 Dz. Nr 65/13 AM 25.

→ Ogłoszenie i warunki najmu – lokal ul. Ratuszowa 30 w Twardogórze

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w  Twardogórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.
Przetarg odbędzie się dnia 20 marca 2018 roku o godz.12.00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra (parter – sala konferencyjna).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z podaniem adresu lokalu oraz  dopiskiem „wadium”, w wysokości wskazanej w niniejszym ogłoszeniu, które należy uiścić na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-Maja 2, 56-416 Twardogóra  nr 28 9584 1047 2005 0500 0265 0001 Bank Spółdzielczy O/Twardogóra w terminie do dnia  20 marca 2018 roku do godz. 11 30. Uwaga: za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty  na wskazane powyżej konto bankowe. Cena osiągnięta w przetargu zostanie podwyższona o 23% podatek VAT. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu za lokal użytkowy. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z zasadami określonymi  w regulaminie przetargu. Zaleca się, aby uczestnik przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym lokalu.  Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu. Osoba mająca zadłużenie wobec Gminy Twardogóra nie może brać udziału  w przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych 12-03-2018