Zapytanie ofertowe: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Młyńskiej 9 w Twardogórze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze realizując zamówienie na usługi na podstawie Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Młyńskiej 9 w Twardogórze

Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 26.06.2019 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi: w następnym dniu roboczym o godz. 10:00

Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane w protokole wyboru ofert.

Lista plików do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Przedmiar robót
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie – załącznik nr 3
5. Oświadczenie – załącznik nr 4
6. Wzór umowy – załącznik nr 5
7. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 6