Ogłoszenie: Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w  Twardogórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się dnia 11 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra (parter – sala konferencyjna). Wykaz lokali przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.

Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z podaniem adresu lokalu oraz dopiskiem „wadium”, w wysokości wskazanej w niniejszym ogłoszeniu, które należy uiścić na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-Maja 2, 56-416 Twardogóra nr 28 9584 1047 2005 0500 0265 0001 Bank Spółdzielczy O/Twardogóra w terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku do godz. 11 30. Uwaga: za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe. Cena osiągnięta w przetargu zostanie podwyższona o 23% podatek VAT. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu za lokal użytkowy. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie przetargu. Zaleca się, aby uczestnik przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym lokalu. Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu. Osoba mająca zadłużenie wobec Gminy Twardogóra nie może brać udziału w przetargu.

Załączniki:
1.  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu.