Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze

Niniejsza informacja przekazywana jest w związku z realizacja wymogów Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator Danych Osobowych (ADO)
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Twardogórze.
·    Dane adresowe: ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra
·    E-mail: poczta@zgm.twardogora.pl
·    Telefon: +48 71 6066300
Inspektor Ochrony
Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Barbarę Gabryelską. Kontakt z Inspektorem, dotyczący przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest
w następujący sposób:
·    Listownie na adres: ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra;
·    Przez e-mail: iod@zgm.twardogora.pl
·    Telefonicznie: +48 71 6066300
Cele Przetwarzania
Danych Osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
·      Przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i rozpatrzenia spraw mieszkaniowych wnioskodawców oraz najemców;
·      Zbadania uprawnień do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra;
·      Wykonywania prawnie określonych obowiązków związanych
z realizacją zadań w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych;
·      Realizacji umów zawartych z kontrahentami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Twardogórze;
·      W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Podstawy Prawne Przetwarzania Danych
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie
i w granicach obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.
Obowiązek Udostępniania Danych Osobowych
Udostępnienie danych osobowych Administratorowi jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji zadań i obowiązków prawnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkaniowych.
Okres Przechowywania Danych Osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt. 4, a po tym czasie przez okres i w sposób wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Odbiorcy Danych Osobowych
W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 4 dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być udostępniane:
·    Usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora
w ramach świadczonych usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych;
·    Jednostkom budżetowym Gminy, jednostkom administracji rządowej
i samorządowej,
·    Podmiotom, w których dyspozycji pozostają lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra,
·    Podmiotom zarządzającym zasobem gminy.
Prawa Związane z Przetwarzaniem
Danych
W związku z przetwarzaniem danych, Udostępniającym dane osobowe przysługują następujące uprawnienia:
·    Prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych
·    Prawo żądania sprostowania danych osobowych;
·    Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Prawo Wniesienia Skargi
W przypadku nieprawidłowości w przetwarzaniu udostępnionych danych, Udostępniającym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych