O ZGM

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze powstał 01 stycznia 2016, na podstawie uchwały nr X.101.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 września 2015 r., w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze poprzez likwidację i utworzenie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Siedziba zakładu znajduje się w Twardogórze przy ul. 1-go Maja 2. Dyrektorem Zakładu jest mgr Alojzy Kulig.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności w zakresie:

  1. gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym,
  2. gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi, budynkami użytkowymi i gminnymi ogródkami przydomowymi,
  3. innych zadań zleconych przez Gminę Twardogóra na postawie i w granicach obowiązującego prawa.

Administrowane zasoby ilustruje poniższa tabela:

Administrowane zasoby J.m. Ogółem
Budynki komunalne szt. 122
Mieszkania komunalne szt. 635
Powierzchnia mieszkań m2 29 995,93
Garaże szt. 47
Powierzchnia garaży m2 664,99
Komórki szt. 377
Powiechnia użytkowa komórek m2 3 317,73
Lokale użytkowe szt. 64
Powierzchnia lokali użytkowych m2 3 188,91