Aktualności

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w  Twardogórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.
Przetarg odbędzie się dnia 20 marca 2018 roku o godz.12.00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra (parter – sala konferencyjna).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z podaniem adresu lokalu oraz  dopiskiem „wadium”, w wysokości wskazanej w niniejszym ogłoszeniu, które należy uiścić na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-Maja 2, 56-416 Twardogóra  nr 28 9584 1047 2005 0500 0265 0001 Bank Spółdzielczy O/Twardogóra w terminie do dnia  20 marca 2018 roku do godz. 11 30. Uwaga: za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty  na wskazane powyżej konto bankowe. Cena osiągnięta w przetargu zostanie podwyższona o 23% podatek VAT. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu za lokal użytkowy. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z zasadami określonymi  w regulaminie przetargu. Zaleca się, aby uczestnik przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym lokalu.  Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu. Osoba mająca zadłużenie wobec Gminy Twardogóra nie może brać udziału  w przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych 12-03-2018

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład gospodarki mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się dnia 1 grudnia 2017 roku o godz.1200 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra (parter - sala konferencyjna ).

L.p. Lokal pow. w m2
Adres lokalu
i przeznaczenie na prowadzenie
działalności
Cena
wywoławcza
za 1 m2
Postąpienie Wadium
w kwocie
1. 14,20 ul. Rynek 7, 56-416 Twardogóra
działalność handlowo-usługowa
29,00 zł 0,50 zł 500,00 zł
2. 121,13 ul. Sosnowa 1, 56-416 Twardogóra
działalność handlowo-usługowa
5,00 zł 0,50 zł 800,00 zł
3. 60,00 ul. Wrocławska 17, 56-416 Twardogóra
działalność handlowo-usługowa
5,00 zł 0,50 zł 400,00 zł
4. 42,00 ul. Ratuszowa 30, 56-416 Twardogóra
działalność handlowo-usługowa
25,00 zł 0,50 zł 1300,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z podaniem adresu lokalu oraz  dopiskiem „wadium”, w wysokości wskazanej w niniejszym ogłoszeniu, które należy uiścić na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra  nr 28 9584 1047 2005 0500 0265 0001 Bank Spółdzielczy O/Twardogóra w terminie do dnia  1 grudnia 2017 roku do godz. 1130. Uwaga: za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty  na wskazane powyżej konto bankowe. Cena osiągnięta w przetargu zostanie podwyższona o 23% podatek VAT. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu za lokal użytkowy. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z zasadami określonymi  w regulaminie przetargu. Zaleca się, aby uczestnik przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym lokalu.  Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu. Osoba mająca zadłużenie wobec Gminy Twardogóra nie może brać udziału  w przetargu.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu