Ogłoszenia

Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze według ustalonych cech demograficznych i społecznozawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

Dodatkowe informacje dotyczące spisu powszechnego zamieszczone są pod grafiką.


Dodatkowe informacje o Narodowym Spisie Powszechnym 2021:

 1. Notatka_NSP_2021_Mniejszości_narodowe
 2. Notatka_NSP_2021_Osoby_ze_szczególnymi_potrzebami

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ust .1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.1990 tj.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 1. Lokal użytkowy w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 2 o powierzchni 31,00 m2 dz. nr 65/11 AM 25.

Szczegóły najmu w załączonym pliku:

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Odczyt wodomierzy

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze prosi o samodzielny odczyt wskazań wodomierza oraz przekazanie informacji o jego stanie na załączonym formularzu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze w terminie do dnia : 22.01.2021r.

Dostępne formy dostarczenia odczytu:

 • e-mail: poczta@zgm.twardogora.pl;
 • skrzynka podawcza umieszczona przed drzwiami ZGM (ul. 1-go Maja 2, Twardogóra – skrzynka dostępna całodobowo, 7 dni w tygodniu);
 • osobiście do Sekretariatu ZGM (wyłącznie w godzinach pracy Zakładu);
 • można również podać stan wodomierza telefonicznie, dzwoniąc na nr: 71/606 63 05 lub 71/ 606 63 04 (wyłącznie w godzinach pracy Zakładu).

W przypadku niedostarczenia odczytu wodomierza we wskazanym terminie, rozliczenie nastąpi według zasad dla lokali nieopomiarowanych (ryczałt).

W związku z utrudnionym kontaktem osobistym oraz planowanymi zmianami w funkcjonowaniu Zakładu prosimy o udostępnienie Zakładowi numeru telefonu / adresu e-mail, który jest niezbędny w celach informacyjnych (tj. o planowanych remontach, awariach, kontrolach, przeglądach, odczytach liczników).

Z poważaniem

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze

Ogłoszenie: Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w  Twardogórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się dnia 11 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra (parter – sala konferencyjna). Wykaz lokali przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.

Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z podaniem adresu lokalu oraz dopiskiem „wadium”, w wysokości wskazanej w niniejszym ogłoszeniu, które należy uiścić na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-Maja 2, 56-416 Twardogóra nr 28 9584 1047 2005 0500 0265 0001 Bank Spółdzielczy O/Twardogóra w terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku do godz. 11 30. Uwaga: za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe. Cena osiągnięta w przetargu zostanie podwyższona o 23% podatek VAT. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu za lokal użytkowy. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie przetargu. Zaleca się, aby uczestnik przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym lokalu. Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu. Osoba mająca zadłużenie wobec Gminy Twardogóra nie może brać udziału w przetargu.

Załączniki:
1.  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020.65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

Lokal użytkowy o powierzchni 88 m2, ul. Długa 32 56-416 Twardogóra.  Dz. Nr 27/1 , 27/2 AM 33.

Załącznik:

 1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 65 t.j.) dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze informuje, że podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu: przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 376 m2 wraz z przyległym terenem położony w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11 d. nr 27/6 AM 24. szczegóły w załączniku.

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 31.01.2020 r. o godz. 12:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 2 w Twardogórze, (sala konferencyjna – parter) .

Lokalizacje z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej:

 1. ul. Wrocławska 17, 56-416 Twardogóra
 2. ul. Wielkopolska 2, 56-416 Twardogóra
 3. Pl. Targowy 1, 56-416 Twardogóra
 4. ul. Krótka 9, 56-416 Twardogóra

>> Więcej informacji <<