Ogłoszenia

Odczyt wodomierzy

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze prosi o samodzielny odczyt wskazań wodomierza oraz przekazanie informacji o jego stanie na załączonym formularzu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze w terminie do dnia : 22.01.2021r.

Dostępne formy dostarczenia odczytu:

 • e-mail: poczta@zgm.twardogora.pl;
 • skrzynka podawcza umieszczona przed drzwiami ZGM (ul. 1-go Maja 2, Twardogóra – skrzynka dostępna całodobowo, 7 dni w tygodniu);
 • osobiście do Sekretariatu ZGM (wyłącznie w godzinach pracy Zakładu);
 • można również podać stan wodomierza telefonicznie, dzwoniąc na nr: 71/606 63 05 lub 71/ 606 63 04 (wyłącznie w godzinach pracy Zakładu).

W przypadku niedostarczenia odczytu wodomierza we wskazanym terminie, rozliczenie nastąpi według zasad dla lokali nieopomiarowanych (ryczałt).

W związku z utrudnionym kontaktem osobistym oraz planowanymi zmianami w funkcjonowaniu Zakładu prosimy o udostępnienie Zakładowi numeru telefonu / adresu e-mail, który jest niezbędny w celach informacyjnych (tj. o planowanych remontach, awariach, kontrolach, przeglądach, odczytach liczników).

Z poważaniem

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze

Ogłoszenie: Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w  Twardogórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się dnia 11 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra (parter – sala konferencyjna). Wykaz lokali przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.

Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z podaniem adresu lokalu oraz dopiskiem „wadium”, w wysokości wskazanej w niniejszym ogłoszeniu, które należy uiścić na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-Maja 2, 56-416 Twardogóra nr 28 9584 1047 2005 0500 0265 0001 Bank Spółdzielczy O/Twardogóra w terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku do godz. 11 30. Uwaga: za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe. Cena osiągnięta w przetargu zostanie podwyższona o 23% podatek VAT. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu za lokal użytkowy. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie przetargu. Zaleca się, aby uczestnik przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym lokalu. Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu. Osoba mająca zadłużenie wobec Gminy Twardogóra nie może brać udziału w przetargu.

Załączniki:
1.  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020.65 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

Lokal użytkowy o powierzchni 88 m2, ul. Długa 32 56-416 Twardogóra.  Dz. Nr 27/1 , 27/2 AM 33.

Załącznik:

 1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 65 t.j.) dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze informuje, że podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu: przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 376 m2 wraz z przyległym terenem położony w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11 d. nr 27/6 AM 24. szczegóły w załączniku.

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 31.01.2020 r. o godz. 12:00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 2 w Twardogórze, (sala konferencyjna – parter) .

Lokalizacje z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej:

 1. ul. Wrocławska 17, 56-416 Twardogóra
 2. ul. Wielkopolska 2, 56-416 Twardogóra
 3. Pl. Targowy 1, 56-416 Twardogóra
 4. ul. Krótka 9, 56-416 Twardogóra

>> Więcej informacji <<

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018.2204 tj.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Twardogóra przeznaczonych do najmu:

 • Przeznacza się do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego lokal użytkowy położony w Twardogórze przy Pl. Targowym 1 o pow. 114,80 m2 dz. Nr 32/11 AM 25 na następujących warunkach:
 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony
 2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo-usługowej
 3. Miesięczna stawka wywoławcza czynszu 13,00 zł/m2 plus 23% podatku VAT.
 4. Czynsz płatny na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, za który przypada należność.
 5. Czynsz waloryzowany będzie corocznie o średnioroczny stopień inflacji za rok poprzedni ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 6. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł za 1 m2 lokalu.
 7. Wadium ustalone do przetargu wynosi 1900,00 zł.
 8. Termin zagospodarowania – 30 dni od podpisania umowy najmu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się 5 lipca 2019 roku o godzinie 12:00  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra, (parter – sala konferencyjna).

Adresy lokali przeznaczonych do najmu, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową:

 1. Sosnowa 1, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 121,13 m2
 2. Wrocławska 17, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 60,00 m2
 3. Ratuszowa 30, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia  42,00 m2
 4. Ratuszowa 1c, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 17,71 m2
 5. Wielkopolska 2, 56-416 Twardogóra, działalność handlowo-usługowa, powierzchnia 18,60 m2

 

Szczegóły poniżej:

Ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.

Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 12:00  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra, (parter – sala konferencyjna).

Adresy lokali przeznaczonych do najmu, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową:

 1. ul. Sosnowa 1, Twardogóra, powierzchnia 121,13 m2
 2. ul. Wrocławska 17, Twardogóra, powierzchnia 60,00 m2
 3. ul. Ratuszowa 30, Twardogóra, powierzchnia 42,00 m2
 4. ul. Ratuszowa 1c, Twardogóra, powierzchnia 17,71 m2
 5. ul. Wielkopolska 2, Twardogóra, powierzchnia 18,60 m2

 

Szczegóły poniżej: